Pijl naar boven

 ONDERZOEK

PUBLIEK EN

PRIVAAT 

Werkgevers kunnen kiezen om voor de regeling WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en of de ZW (Ziektewet) eigenrisicodrager te worden. U bent als werkgever dan financieel verantwoordelijk voor WGA- en ziektewetuitkeringen gedurende maximaal 10 respectievelijk 2 jaar aan werknemers die ziek en/of arbeidsongeschikt raken. Soms wordt dit risico ondergebracht bij een verzekeraar, waarvoor u dan een verzekeringspremie betaalt.
Bent u geen eigenrisicodrager, dan bent u voor de WGA en/of ZW bij het UWV (ook wel: ‘publiek’) verzekerd en betaalt u de uitkeringslast eigenlijk ook, maar via de WHK als gedifferentieerde premie WGA en premie ZW. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om eigenrisicodrager te worden. Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemers in de ZW en WGA./of arbeidsongeschikt raken. Soms wordt dit risico ondergebracht bij een verzekeraar, waarvoor u dan een verzekeringspremie betaalt.

Landschap alentejo Portugal
 
Berglandschap in de mist

 DUE

DILIGENCE 

Kosten van arbeidsongeschiktheid leggen een groot `beslag` op de loonsom, tot wel 30%, en hebben daarmede een grote invloed op Resultaat, Winst en Waarde van de onderneming bij verkoop. Ten onrechte wordt er weinig aandacht besteed aan deze omvangrijke component. Juiszt biedt een objectief, grondig en onafhankelijk onderzoek aan, dat de toekomstige financiële conseqenties van arbeidsongeschiktheid die van belang kunnen zijn in de besluitvorming,  in kaart brengt. Juiszt beschikt over hoogwaardige kennis op dit specifieke terrein.

 

AUDIT SOCIALE ZEKERHEID 

De Audit Sociale Zekerheid geeft inzicht in de samenhang van onderwerpen en thema’s rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (voor overheids- en onderwijswerkgevers).

De onderwerpen loondoorbetaling bij ziekte, Ziektewet, WIA en WW vormen de uitgangspunten voor dit organisatieonderzoek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aanwezige regelingen en voorzieningen vanuit de CAO, (verzekerbare) arbeidsvoorwaarden en bedrijfsbeleid.
De Audit Sociale Zekerheid geeft antwoord op de vragen wat, hoe en waarom ten aanzien van de regelingen en afspraken ten aanzien van verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Hoe heeft een organisatie de afspraken op deze gebieden in brede zin vormgegeven? Welke risico’s loopt de organisatie op deze gebieden? Hoe kan zij hierin verbeteren en waarom zijn de genoemde verbeterpunten van belang.

Kortom: de Audit Sociale Zekerheid geeft de organisatie een volledig beeld van haar huidige positie in het landschap van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en biedt inzicht in de risico’s die de onderneming op dit gebied loopt, met concrete aanknopingspunten voor verbetering en ontwikkeling voor de toekomst.

Schapen op de weg
 

"Begrijpelijk, deskundig advies en begrijpelijke rapportage!"

- GGZ Bredeburg