Onderzoek publiek/privaat WGA

Algemene informatie

Werkgevers kunnen kiezen om voor de regeling WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en of de ZW (Ziektewet) eigen risicodrager te worden. U bent dan financieel verantwoordelijk voor WGA- en ziektewetuitkeringen gedurende maximaal 10 respectievelijk 2 jaar aan werknemers die ziek en/of arbeidsongeschikt raken. Soms wordt dit risico ondergebracht bij een verzekeraar, waarvoor u dan een verzekeringspremie betaalt.

Bent u geen eigen risicodrager, dan bent u voor de WGA en ZW bij het UWV (ook wel: ‘publiek’) verzekerd en betaalt u de uitkeringslast eigenlijk ook, maar via de WHK als gedifferentieerde premie WGA en premie ZW. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om eigen risicodrager te worden. Als eigen risicodrager bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemers in de ZW en WGA.

De in de laatste jaren sterk gewijzigde wetgeving maakt voor werkgevers strategische bezinning rondom dit thema van van de financiering en uitvoering van Ziektewet- en gecombineerde WGA-risico’s noodzakelijk. Keuzes worden immers gemaakt voor minimaal 3 jaar.

Het wetsvoorstel ‘Wet verbetering hybride markt WGA’ is in 2016 aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Het is overduidelijk dat 2016 hét jaar was voor marktpartijen en werkgevers om zich optimaal voor te bereiden op deze wetswijziging.

Het wetsvoorstel heeft directe consequenties voor de financiering van WGA-risico´s:

  • Samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex risico’s is definitief gerealiseerd per 1 januari 2017.
  • Sinds 1 januari 2017 wordt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas WGA-lasten gebaseerd op de volledige historische WGA-lasten (ontstaan tijdens de periode van eigenrisicodragerschap en /of van publieke verzekering, geen minimumpremie meer standaard).
  • Een publiek verzekerde werkgever die eigenrisicodrager voor het gecombineerd WGA-risico wordt per 1 januari 2017 betaalt geen inlooprisico meer.
  • Om ongewenst strategisch gedrag in de hybride WGA-markt te voorkomen, wordt altijd een verplichte minimale periode van publieke verzekering van 3 jaren van kracht.
  • Uitloop bij terugkeer naar publiek

Bent u nu eigenrisicodrager voor de WGA, dan kunt u elk half jaar de keuze te maken of u terug wilt naar het publieke bestel. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Wordt u na 01-01-2017 eigenrisicodrager dan kunt de staartlasten achter laten in het publieke bestel.Ook hieraan zijn weer voorwaarden verbonden.

Neem vrijblijvend contact op

Onderzoek en advies Juiszt.nu

Juiszt.nu betrekt in haar onderzoek alle aandachtsgebieden, zoals verzuim historie, verzuimbeheersing, financiering van de WGA-last etc. mee bij zowel de analyse van de huidige situatie als bij het advies voor de optimale financierings- en uitvoeringswijze WGA-risico’s per 2017. Daarnaast wordt, betreffende deze risico’s, aandacht besteed aan contacten met interne en externe belanghebbenden, organisatieontwikkeling in de vorm van kennisdeling en proces- en beleidsmatige ondersteuning.

Een onderzoek met advies van Juiszt.nu, doorloopt doorgaans de volgende fasen: